I en tjock dimma av vanföreställningar

13
Det är nödvändigt att skapa flygförsvar i en enda logik för organisatorisk utveckling av RF Armed Forces

Antalet och varaktigheten av organisatoriska omvälvningar i RF-försvarsmakten har länge gått ur skala. Militära reformers vektor har varit slumpmässig i mer än 20 år, vilket, enligt matematikens lagar, lämnar slutresultatet nära utgångspunkten. De förväntade misslyckandena i många experiment med att slå samman, separera, underordna om, döpa om militära strukturer och institutioner förutspåddes av framsynta vetenskapsmän även i det skede då dessa idéer föddes i reformatorernas medvetande. Professor Ivan Erokhin publicerade och distribuerade nio böcker där han varnade för att genomföra ogrundade "experiment" på Försvarsmakten. Han föreslog också vägar ut ur den artificiellt konstruerade labyrinten av organisatoriska problem. Det räckte för att förstå Ivan Vasilyevichs teoretiska arv, och de gigantiska statliga resurserna som tilldelats för genomförandet av vissa "innovationer" skulle ha sparats.

Upprepade misslyckade experiment undergräver människors övertygelse om att vem som helst ens vet vart de ska gå härnäst. Så fort garnisonerna och högkvarteret hör politikernas försäkran om att militärreformen har slutförts förstår de att nästa steg är på väg.

Steg för steg framåt

För att överföra processen för skapande och utveckling av statens militära maskin till en kreativ kanal måste den underordnas de klassiska reglerna för organisatorisk konstruktion. Det senare innebär att gå längs kedjan: från mål och mål genom konstruktionen av en teknisk process, genom den funktionella strukturen till ledningsstrukturen och slutligen till projektets organisation och bemanning (Yu. VKO", 2013, nr. 1).

I en tjock dimma av vanföreställningar


Ivan Erokhin (1923–2012), hedrad forskare i Ryska federationen, akademiker vid Militärvetenskapsakademin, hedersprofessor vid VA VKO, doktor i militärvetenskap, professor vid avdelningen för operativ konst vid VA VKO. Collage av Andrey Sedykh

Jag föreslår att man inte överför denna kedja från slutet till mitten (en favoritpraxis för otåliga reformatorer), utan med exakt iakttagande av alla dess logiska procedurer.

Så, det första och fortfarande inte klart förstådda steget är definitionen av Försvarsmaktens mål i modern krigföring (Fig. 1).

Figur 1


Totalt kan tre övergripande mål nämnas, för att uppnå det behövs de ryska väpnade styrkorna.

Mål nummer 1 är att förhindra krig.

Mål nummer 2 är det avgörande nederlaget för fienden, som har en kärnvapenmissilpotential, i ett storskaligt krig.

Mål nummer 3 - väpnat skydd av privata nationella intressen i ett lokalt krig (väpnad konflikt) med en fiende som inte har vapen massförstörelse.

Om vi ​​tar interna militära konflikter, "färgrevolutioner" och inbördeskrig utanför ramen för ytterligare överväganden, konstaterar vi att det inte kan finnas något fjärde mål för RF Armed Forces.

Vi betonar två viktiga teser.

För det första kan det inte bli något "litet" krig mellan Ryssland och en utvecklad kärnvapenmakt. För det första finns det ömsesidiga skyldigheter mellan staterna i Nato-blocket för det kollektiva väpnade skyddet av intressen. Följaktligen kommer det att bli nödvändigt att slåss inte ens med en högt utvecklad makt, utan med deras organiserade grupp. För det andra kommer ingen av deltagarna i den militära konflikten (länder, koalitioner) att ge efter för sina intressen utan att använda hela den tillgängliga resursen av styrkor och förmågor. Därför är eskaleringen av den väpnade konflikten till större former förutsägbar.

Den andra tesen är att att föra ett storskaligt krig med konventionella vapen är i princip omöjligt för Ryssland. För det första överstiger USA:s militärbudget många gånger Rysslands militärbudget och är jämförbar med dess statsbudget. Detta betyder att ett krig med konventionella medel skulle vara ruinerande och uppenbart förlorande för Ryssland. Den strategiska kärnkraftspotentialen är den enda faktorn som våra aggressiva motståndare har att räkna med. Om du förlorar kriget kommer vilket land som helst med strategiska kärnvapenstyrkor definitivt att använda dem. Denna bestämmelse är dock inskriven i Ryska federationens militärdoktrin, vilket innebär att den inte är föremål för diskussion.

Det finns ett samband mellan Försvarsmaktens mål. Vad består den av?

En storskalig attack kan endast förhindras genom att övertyga motståndaren om att han är garanterad en värdig "överlämnande" - ett svar som angriparen "inte håller med om". Med andra ord, om försvararen uppenbarligen är redo och kan uppnå mål nummer 2, uppnås mål nummer 1 automatiskt.

Samtidigt försäkrar inte inneslutningen av ett storskaligt kärnvapenmissilkrig en kärnvapenmissilmakt mot lokala militära konflikter. Exempel på detta i det senaste historia det finns: USA-Jugoslavien, USA-Irak, Sovjetunionen-Afghanistan, Ryssland-Georgien etc. Att sätta upp mål nr 3 inför Försvarsmakten är därför helt berättigat.

Låt oss gå vidare till det andra steget i Försvarsmaktens organisatoriska uppbyggnad – definitionen av de uppgifter de står inför. Uppgifter är som ni vet resultatet av nedbrytningen av mål.

Med tanke på stora block, utan att dela upp i detaljer, får vi följande.

Uppgifter som ska lösas inom ramen för att nå mål nr 1:

- upprätthållande av försvarsmakten i ett tillstånd av beredskap och förmåga att effektivt uppnå mål nr 2;
-demonstration av förmåga och beredskap att uppnå mål nr 2.


Uppgifter som ska lösas inom ramen för att nå mål nr 2:

- avvärja en storskalig militär attack mot Ryssland;
- nederlaget för fiendens militärekonomiska potential.


Uppgiften som måste lösas inom ramen för att uppnå mål nummer 3 är nederlaget för den grupp trupper som deltar i en lokal attack mot Ryssland.

Ordningen för att lösa uppgifter inom mål nr 2 kan vara olika beroende på vilken av de stridande parterna som är angriparen.

Baserat på den ryska militärdoktrinen kommer våra väpnade styrkor först att lösa uppgiften att strategiskt slå tillbaka en överraskningsattack och sedan leverera en vedergällning eller vedergällning. För Förenta staterna är sannolikt motsatsen sant: först en strategisk offensiv och sedan en strategisk avvisning av anfallet från de styrkor som Ryssland kommer att kunna använda.

Eftersom av alla ovan nämnda mål är nummer 2 det viktigaste för oss, kommer vi att göra en viktig anmärkning. Ett storskaligt krig mot en modern, högt utvecklad fiende med en arsenal av strategiska offensiva vapen kommer inte till Ryssland längs Smolensk-vägen som Napoleon och Hitler trampade upp utan genom flyget. Väpnad kamp (i dess inledande, avgörande fas) kommer inte att utvecklas i det traditionella land-havet, utan i flyg- och rymdteatern, som inte erkänns av inhemsk militärvetenskap.

Av alla möjliga strategiska resultat av krigets primära och huvudfas, bara när "oavgjort" -händelsen inträffar, kan kampen gå till nästa - "tank-bajonett" -stadium. Men låt oss vara realistiska: mängden massförstörelsevapen och deras högprecisionsbärare som ackumulerats av supermakterna gör ett "oavgjort resultat" till ett nästan omöjligt faktum.

Konceptet med en luft-land-sjö-operation noggrant påtvingad av västerländska militära partners liknar mycket en informativ provokation som leder ryska strateger och vetenskapsmän på fel väg att organisera försvaret. Under det första irakiska kriget (1991) och i Jugoslavien (1999) var aggressionens flygfas avgörande och praktiskt taget den enda. Och alla hennes mål är briljant uppnådda. I det andra och tredje kriget i Irak (1998, 2003) drog luft-land-sjö-operationen motståndarna in i en oändlig, trög gerilla-terroristkamp (en liknande upplevelse upplevdes av den sovjetiska väpnade styrkans kontingent i Afghanistan) . Det är osannolikt att amerikanerna kommer att utvärdera en sådan upplevelse som framgångsrik. Men den ryska militärtanken gav lätt efter för informationsprovocationen (om sådan är tillåten) och sedan den militära praktiken. Det var 1998, efter det andra Irak, som vi blandade flygvapnet med luftförsvarsmakten för deras gemensamma användning i frontlinjen – i den zon som aldrig kommer att vara i ett modernt storskaligt krig. Och sedan 2003 (efter det tredje Irak) ansåg vi att det var onödigt att planera en strategisk operation för att avvärja en fientlig flyg- och rymdattack. Vi har fyllt den nya strategiska verksamheten med mark-luft-sjö strejk-defensivt innehåll.

Närmare bestämt vad som ska förstås med flygteatern och varför det inte gäller tank arméer, flottor heterogena krafter och frontens enande flyg, anges i relevanta öppna källor (Yu. V. Krinitsky. "Aerospace operation theater of operations").

Efter att ha beslutat om uppgifterna fortsätter vi till den nödvändiga processen för att lösa dem.

Av de identifierade uppgifterna följer den allmänna tekniken för deras lösning (Fig. 2).

Figur 2


I ett storskaligt krig är detta två stora tekniska procedurer.

Den första är proceduren för att slå tillbaka en avväpnande fientlig flyg- och rymdattack. Det låter dig rädda vedergällningsstyrkorna för deras efterföljande vedergällning eller ömsesidig användning.

Det andra är förfarandet för att förstöra fiendens militärekonomiska infrastruktur av hela sammansättningen eller de flesta av de strategiska kärnkrafterna.

Den andra är den huvudsakliga och i princip kan den vara den enda i den kontrareciproka varianten. Det obligatoriska resultatet av krig är att förstöra fienden. Men enligt den grundläggande naturliga instinkten (och i organisationsteorin är detta en välkänd lag för självbevarelsedrift) tenderar vilket organiserat system som helst att motstå det destruktiva inflytandet utifrån. Därför skulle det å ena sidan vara trevligt att inte bara förstöra fienden, utan också att överleva på egen hand - för att skydda ditt territorium, föremål, människor. Å andra sidan ökar försvarsmaktens framgångsrika åtgärder för att skydda sina trupper dessa truppers chanser att tillfoga fienden oacceptabel skada.

I ett lokalt krig - en enda procedur för att besegra en fiendegruppering av trupper i ett begränsat utrymme som täcks av en militär konflikt.

Processen att fungera realiseras i handlingars sätt. Det finns otaliga sätt och de väljs utifrån den specifika situationen. Men deras yttre manifestation, det vill säga formen, är ganska stabil i sina egenskaper.

I ett storskaligt krig är detta en strategisk operation för att störa eller avvärja en attack från VC, en strategisk operation av kärnkraftsstyrkor.

I ett lokalt krig, väpnad konflikt - en enda strejk-defensiv, land-luft-sjö-operation eller militära operationer i fokus för konflikt.

Den nödvändiga funktionella strukturen för flygplanet följer av den identifierade processen.

Dess första komponent, som implementerar funktionen av globalt försvar mot militär attack, är grupperingen av strategiska försvarsstyrkor (SDF). Med tanke på att de kommer att behöva försvara sig mot VKN:s styrkor, är detta inget annat än en strategisk gruppering av trupper (styrkor) från VKO.

Den andra komponenten som implementerar funktionen av globala repressalier är grupperingen av strategiska strejkstyrkor (SUS). Detta är en systemisk uppsättning land-, sjö- och luftbaserade strategiska kärnkrafter.

I sin helhet utgör SUS och SOS potentialen för de strategiska avskräckningskrafterna för aggression (SSS).

Den tredje komponenten, som implementerar funktionen att besegra fienden i en lokal militär konflikt, är grupperingen av generella styrkor (GAF). I en allmän approximation är detta den gruppering av trupper i operationsområdet (SN) som nu föreskrivs i de vägledande dokumenten. Det är både chock och defensivt i en person.

De återstående två konstruktionsstegen är konstruktionen av lednings- och kontrollsystemet och RF-försvarsmaktens organisationsstruktur. De kan göras samtidigt, eftersom de är beroende av varandra på ungefär samma sätt som skelettet och muskelmassan hos en biologisk individ är beroende av varandra. Experter på skelettet av en sedan länge död person återskapar hans porträtt korrekt. Ett liknande byggt lednings- och kontrollsystem är ryggraden på vilken specifika militära formationer är fästa.

Inget samtycke

Det finns olika ledningssystem och olika organisationsstrukturer som kan vara rationella för att uppnå samma mål. Du kan stanna vid något av alternativen, men under förutsättning att det inte motsäger, utan organiskt fortsätter vår logiska kedja av organisationsdesign.

För närvarande pågår de hetaste tvisterna om två ämnen - den specifika (generiska) strukturen för Ryska federationens väpnade styrkor och den operativa och administrativa avdelningen för Ryska federationens väpnade styrkor. Här har ett antal viktiga och oförenliga positioner uppstått.

Den första ståndpunkten är att flygförsvarstrupperna inte bara måste behålla sin organisatoriska självständighet, utan också höja sin status till Försvarsmaktens nivå.

För det andra är det nödvändigt att slå samman de nuvarande flygförsvarsstyrkorna, flygvapnet och till och med de strategiska missilstyrkorna till en gren av de väpnade styrkorna, som kommer att kallas Aerospace Forces (VKS).

För det tredje är det nödvändigt att separera de operativa och administrativa funktionerna för ledning och kontroll.

För det fjärde behöver vi en koncentration av operativa och administrativa funktioner i händerna på ett styrande organ.

Låt oss försöka förstå denna mängd olika tillvägagångssätt.

Det strategiska militära hotet i marksfären tvingade vid ett tillfälle att ha en strategisk förening - en grupp av fronter, som senare blev känd som truppgrupperingen vid KTVD. Dess grund är SV:s föreningar. Ett hot av liknande omfattning i vattenområdet ledde till skapandet av en strategisk förening - en truppgrupp inom inrikesdepartementet. Dess grund var flottorna. Idag har hot från land och hav vikit i bakgrunden och teatrar (inte juridiskt, men faktiskt) har upphört att vara kontinentala eller oceaniska. Men under det viktigaste och högst prioriterade strategiska flyghotet har varken en teater eller en strategisk flygförening av Försvarsmakten skapats.

Det borde finnas en sådan interspecifik association. Om det kommer att kallas, enligt analogin, en gruppering av trupper på VK TVD eller en SOS-gruppering är inte viktigt. Det är viktigt vad som kommer att inkluderas i det, vilket styrande organ som kommer att leda det och vad som kommer att vara dess befogenheter och ansvar.

Grunden för SOS bör vara trupperna för flygförsvaret. Men inte som de som skapats nu, utan Luftförsvarsstyrkorna utplacerade i hela landet, där det finns föremål för strategiska strejkstyrkor som måste skyddas från anfall från flyg- och rymdfart. Det är också nödvändigt att inkludera luftförsvarsstyrkorna för andra typer av flygplan, vilket kan bidra till lösningen av detta problem. Denna gruppering bör ledas av en överbefälhavare - en specialist inom flygförsvarsområdet. Med tanke på tidsfaktorn, när flyg- och rymdaggression inte kommer att föregås av parternas strategiska utplacering, när en strategisk operation måste planeras i fredstid, och dess genomförande krävs just nu och omedelbart, fördelningen av operativa och administrativa funktioner mellan de två lednings- och kontrollorgan är ologiskt. Det är inom flyg- och rymdsfären som det behövs en ovillkorlig centralisering av planeringsbefogenheter, rätten att leda trupper under ett krig och ansvar för resultatet efter att ha avvärjt agression från flyg- och rymdfart.

I denna mening är det överbefälhavaren för Försvarsmaktens tjänst, som också är överbefälhavaren för SOS inter-service strategiska gruppering i flyg- och rymdteatern, som kommer att vara huvudförfattare av den strategiska operationsplanen, som kommer att överlämna denna plan till chefen för generalstaben för godkännande. Endast han kommer från sina underordnade att uppnå uppfyllandet av alla delar av denna plan under striderna. Och bara han ensam kommer att svara enligt lagen för det uppnådda resultatet.

Och om så är fallet, kommer han redan i fredstid att visa sig vara en person som är intresserad av sina truppers stridsberedskap och stridsförmåga, han kommer att vidta alla åtgärder för att utrusta och tillhandahålla dem, för att organisera strids- och operativ träning. Och han kommer definitivt inte att inta positionen som en utomstående observatör eller en äventyrare som skapar Potemkin-byar från delar av östra Kazakstan.

Efter att ha närmat sig mållinjen upptäcker läsaren att artikeln inte avslöjar fyllningen av den slutliga organisationsstrukturen för RF Armed Forces och grupperingen av trupper (styrkor) som löser flygförsvarets uppgifter. Av någon anledning är det detta som många väntar på, och på detta fokuserar de sin uppmärksamhet. Men den interna strukturen för strategisk förening mellan arter är inte den enda, villkorslöst korrekt eller villkorslöst felaktig. Det kan ha olika (och rationella) alternativ. Alla designfel som görs i det sista steget är mindre katastrofala än ett misstag som gjordes i de första stegen (det är lätt att byta ut taket på en byggnad, men för att eliminera en grunddefekt måste du demontera hela strukturen). Så säger den klassiska teorin om organisation. Därför är det mycket viktigt att den slutliga designprodukten (organisationsstruktur, kontrollstruktur för Ryska federationens väpnade styrkor och flygförsvarsstyrkorna) blir resultatet av en enda logik för organisatorisk konstruktion, och inte den initiala frivilliga installationen, som kommer att motiveras till att försvara någons intressen.
Våra nyhetskanaler

Prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dagens viktigaste händelser.

13 kommentarer
informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. tnship2
  0
  24 april 2014 14:22
  Armén och flottan är Rysslands enda allierade. Detta har redan blivit ett axiom som inte kräver bevis. Killar, glöm bara inte oljan, ibland måste den offras till kanoner. Det är så krut och eld slås samman av en explosion. Honung är sött, så det är redan äckligt. Var varken slösaktig eller snål, Endast i en känsla av proportion är sant bra. W. Shakespeare
 2. 0
  24 april 2014 14:24
  Den ryska försvarsmakten måste förändras i proportion till de befintliga och potentiella hoten mot Ryssland
  1. 225 te
   0
   24 april 2014 18:04
   Citat: SS68SS
   Den ryska försvarsmakten måste förändras i proportion till de befintliga och potentiella hoten mot Ryssland


   Kort sagt, håll pulvret torrt i pulverkolvar
   och ha en lång kärnvapenklubb för att få tag i angriparen när som helst.

   Åh KRIG kommer...
  2. 0
   24 april 2014 19:21
   När du läser historien kommer du ofrivilligt till slutsatsen att de väpnade styrkorna i Ryssland, sedan Sovjetunionen och igen Ryssland alltid lever på erfarenheterna från det tidigare kriget och aldrig framtiden. Antingen är de högsta ledarna trångsynta, eller så är de underutbildade och de undervisas av krigsutbrottet. Under moderna förhållanden, med nuvarande teknik, måste det antas att det inte längre kommer att finnas möjlighet till omskola.
 3. +1
  24 april 2014 14:27
  "För det andra är det nödvändigt att slå samman de nuvarande flygförsvarstrupperna, flygvapnet och till och med de strategiska missilstyrkorna till en typ av väpnade styrkor, som kommer att kallas Aerospace Forces (VKS)." ... då finns det inget behov för en sammanslagning. VKS bör bildas som en separat struktur.
  Om flygförsvaret har defensiva funktioner motsvarande luftförsvaret.
  Att VKS ska vara likvärdigt med flygvapnet ... spaning-motattack.
  Det finns inget behov av att göra en vinägrett ... de är alla olika i syfte och i huvudsak av funktion ... mångsidighet har aldrig blivit bra.
  Duplicering av funktioner i en viss del är acceptabelt, men en fullständig sammanslagning är det inte.
 4. 0
  24 april 2014 14:30
  Här på sajten fanns redan material om att USA planerar att köpa en hel del kryssningsmissiler från sina "tillverkare", just för att säkerställa möjligheten till "högprecisionsförstöring" av strategiska kärntekniska anläggningar osv.
  Så luftförsvar och flygförsvar är nästan de viktigaste uppgifterna ...
 5. +1
  24 april 2014 14:37
  Rymdskölden i Ryssland, det första numret borde vara på dagordningen för vilken dag och år som helst ...
  1. 0
   24 april 2014 17:35
   inte bara rymden, utan också luftvärn
 6. +1
  24 april 2014 14:39
  Vårt mål i alla krig är att förstöra fienden med alla tillgängliga medel, och hur man gör detta är upp till omständigheterna. Detta kräver en stark, stridsberedd armé, som nu skapas av den nya ledningen för vårt försvarsministerium.
 7. +1
  24 april 2014 15:08
  Ja, de har redan förkortats och omoptimerats.
  Markstyrkor behövs, särskilt i lokala krig
  VKO-Luftförsvaret måste återställas.
  Och vi måste också återställa armé- och frontlinjeflyget.
 8. +3
  24 april 2014 16:39
  Grunden för SOS bör vara trupperna för flygförsvaret. Men inte som de som skapats nu, utan flygförsvarsstyrkorna utplacerade i hela landet, där det finns föremål för strategiska slagstyrkor, skyddad från strejker från luftrummet. Det är också nödvändigt att inkludera luftförsvaret för andra typer av flygplan.


  Dvs en rent defensiv struktur föreslås? Nåväl, på något sätt konstigt... Det föreföll mig alltid som att trupperna från Aerospace Defense Forces åtminstone borde ha medel för att förstöra fiendens infrastruktur utplacerad i rymden. Vad är mer effektivt, att ta bort 5-6 GPS-satelliter från omloppsbana eller att fånga hundratals kryssningsmissiler, UAV:er och sabotagegrupper styrda av deras signaler över hela landet?
  Helst skulle flygförsvarstrupperna ta bort allt främmande skräp från omloppsbanan som täpper igen luften med onödiga signaler 5 minuter före timme X, och denna uppgift i sig är så komplicerad och kostsam att det är konstigt att hänga på dem och invända mot luftförsvar/missilförsvar, enligt min åsikt. Eller förstår jag inte något?
  1. 0
   24 april 2014 17:13
   Det verkar för mig det
   5 minuter före timme X, ta bort allt främmande skräp från omloppsbanan som täpper till luften med onödiga signaler
   fortfarande lättare än
   fånga hundratals kryssningsmissiler av smygbombplan, UAV:er och sabotagegrupper över hela landet, styrda av deras signaler
   . Och jag stöder dig fullt ut i detta.
   Men ändå
   häng på dem också objekt luftvärn / missilförsvar
   verkar rationellt för mig. Och uppdelningen av strukturen för att utföra på territoriell basis. För vi behöver enhetliga krav för att utvärdera effektiviteten, en gemensam handlingsplan för den hotade perioden osv.
   Men frontlinjeflyget när det gäller sina uppgifter passar inte in i flygförsvaret på något sätt.
   1. +1
    24 april 2014 17:24
    Och hur kan de delar av Aerospace Defense Forces som är belägna i "ryska federationens utländska territorier" underordnas på "territoriell basis"? Till vem? Och, ursäkta min kazakiska, vad fan?
    1. 0
     24 april 2014 17:52
     Jag pratar inte om den administrativa uppdelningen.
     Grovt sett militärdistrikten.
     i "ryska federationens utländska territorier"

     Knyt till närmaste
     1. 0
      24 april 2014 18:04
      Redan bunden. hi
      1. 0
       24 april 2014 18:12
       Vilket förresten lägger till problem - för en ensam soldat finns det hans egna problem, men det är äntligen möjligt att lösa dem bara vid högkvarteret för det "bindande" distriktet. Men det här är jag - om den "administrativa och ekonomiska uppdelningen"))) Men med hur man säger "varningssystem och dataöverföring" - det var inga problem, nej, och ... (ja, jag skulle vilja skriva att det kommer inte .. .avstå) - inte förväntat. hi
       1. 0
        24 april 2014 18:18
        Ingen tur med fäder-befälhavare.
        Och om inte delat, kontakta då generalstaben?
 9. 0
  24 april 2014 17:21
  Det är det som är karakteristiskt - någon är dimmig, och någon fortsätter att utföra uppgifterna "användning för sitt avsedda ändamål." Och panikstöten av skräck från "förbannad alla polymerer" känns på något sätt inte.
 10. 0
  24 april 2014 18:57
  För att vår ARMÉ ska förbli stark är det nödvändigt att återföra divisionerna tillbaka. För armén i ett så stort land är brigadsammansättningen inte lämplig. Brigaden har varken styrka eller medel för storskaliga aktioner.
 11. 0
  24 april 2014 21:59
  Washington måste förstöras!!!

"Höger sektor" (förbjuden i Ryssland), "Ukrainska upprorsarmén" (UPA) (förbjuden i Ryssland), ISIS (förbjuden i Ryssland), "Jabhat Fatah al-Sham" tidigare "Jabhat al-Nusra" (förbjuden i Ryssland) , Talibaner (förbjudna i Ryssland), Al-Qaida (förbjudna i Ryssland), Anti-Corruption Foundation (förbjudna i Ryssland), Navalnyjs högkvarter (förbjudna i Ryssland), Facebook (förbjudna i Ryssland), Instagram (förbjudna i Ryssland), Meta (förbjuden i Ryssland), Misanthropic Division (förbjuden i Ryssland), Azov (förbjuden i Ryssland), Muslimska brödraskapet (förbjuden i Ryssland), Aum Shinrikyo (förbjuden i Ryssland), AUE (förbjuden i Ryssland), UNA-UNSO (förbjuden i Ryssland). Ryssland), Mejlis från Krim-tatarerna (förbjuden i Ryssland), Legion "Freedom of Russia" (väpnad formation, erkänd som terrorist i Ryska federationen och förbjuden)

"Ideella organisationer, oregistrerade offentliga föreningar eller individer som utför en utländsk agents funktioner", samt media som utför en utländsk agents funktioner: "Medusa"; "Voice of America"; "Realities"; "Nutid"; "Radio Freedom"; Ponomarev; Savitskaya; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevich; Dud; Gordon; Zhdanov; Medvedev; Fedorov; "Uggla"; "Alliance of Doctors"; "RKK" "Levada Center"; "Minnesmärke"; "Röst"; "Person och lag"; "Regn"; "Mediazon"; "Deutsche Welle"; QMS "kaukasisk knut"; "Insider"; "Ny tidning"