Militär granskning

Intervju med den förste vice generaldirektören för JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)

9
Intervju med den förste vice generaldirektören för JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET)


Kära läsare, vi uppmärksammar er på en intervju med Igor Georgievich Nasenkov, förste vice generaldirektör för JSC Concern Radioelectronic Technologies (KRET).

Allmänna frågor om KRET-utveckling

Vilka är de största utmaningarna/svårigheterna i utvecklingen av företaget enligt din mening nu eller kan bli aktuella på medellång sikt (fram till 2020)? Vilka områden i KRETs verksamhet tycker du är mest problematiska och vad planeras göras för att rätta till dem?

Den största utmaningen för oss idag är det ovillkorliga uppfyllandet av den statliga försvarsordningen med hög kvalitet och i tid. När det gäller massan av andra positioner i nuvarande SAP, programmet för produktion av elektronisk krigföringsutrustning och flygelektronik för strid flyg väldigt spänd. Vi står inför en brist på högpresterande jobb. Följaktligen består våra ansträngningar för att övervinna denna utmaning i det avancerade genomförandet av projekt för modernisering av produktionsbasen för företag som deltar i statens försvarsorder. Och närmare 2020 tror jag att vi kommer att koncentrera våra huvudinsatser på att utöka vår närvaro på den globala marknaden. Vårt strategiska mål är att bli en integrerad leverantör av elektroniska system på de internationella flygelektronik- och elektroniska krigföringsmarknaderna, för vilka företaget idag implementerar ett antal lovande utvecklingsprojekt för att skapa unika nya generationens radio-elektroniska system, produkter och komplex.

Vilka företag ser du som de främsta konkurrenterna till KRET på den internationella marknaden?

Enligt Koncernens huvudaktiviteter är kartografin av våra konkurrenter som följer. På marknaden för flygelektronik och flyginstrument är våra konkurrenter Honeywell International Inc., Thales Group, Rockwell Collins. De främsta konkurrenterna till oro i riktning mot elektronisk krigföring är: amerikanska (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, ITT, BAE), europeiska (Thales, Elettronica, Indra) och israeliska tillverkare (Elta, Rafael). Andelen av JSC "Concern Radioelectronic Technologies" på världsmarknaden för elektronisk krigföringsutrustning är idag cirka 3%.

Inom segmentet för statlig identifiering på den utländska marknaden, till skillnad från marknaden för elektronisk krigföring, finns det praktiskt taget ingen konkurrens. För närvarande finns det bara två system för statlig identifiering - ryska ("Silicon", "Lösenord", "Guardian") och amerikansk (MK-2, MK-10). Valet av system utförs huvudsakligen under påverkan av geopolitiska faktorer, och inte villkoren för utbud, kostnad och prestanda. Övergången till ett annat system är extremt kostsam (det är nödvändigt att utrusta alla vattenfarkoster, luftförsvar etc. på kort tid) och är på grund av detta praktiskt taget omöjlig.

Marknaden för kabelprodukter är till övervägande del civil. De största utländska tillverkarna av kabel- och kabelnätsprodukter är Radiall, Axon' Cable SAS, Amphenol Industrial, Glenair, Inc., The Harting Technology Group, Tyco Electronics (TE Connectivity).

Instrumentmarknaden omfattar civila och militära/speciella produktsegment, där konkurrensnivån skiljer sig markant. Inom segmentet civil mätutrustning är Oron dåligt representerad. Huvudkonkurrenter: Agilent, Tektronix, Fluke, Rohde & Schwarz.


Hotet om sanktioner och KRET

Hur stor är den nuvarande andelen importerade elektroniska komponenter av den totala volymen elektroniska komponenter som används av KRET?

Vi följer noga situationen i detta område. Vid utveckling av KRET av kritiska prover av militär och militär utrustning används inte den elektroniska komponentbasen för utländsk produktion alls. Vid utveckling av icke-kritiska AMSE-prover används den elektroniska komponentbasen för utländsk produktion i små volymer. Samtidigt, för att eliminera beroendet av utländska leverantörer, arbetar koncernen aktivt med importersättning av elektroniska komponenter för inhemska motsvarigheter.

Finns det en inverkan av de sanktioner som redan införts av väst på KRET:s arbete, hur smärtsamma kan sanktionerna i det "tredje paketet" vara för Koncernen, vilka produktionsprogram kan de påverka?

Nej, varken västvärldens införande av sanktionerna för det första och andra paketet eller de eventuella sanktionerna för det tredje paketet har haft och kommer inte att ha någon betydande inverkan på framstegen i det nuvarande produktions- och utvecklingsarbetet som utförs av Koncernens företag. Saken är att Oron inte är beroende av utländska investeringar och har nästan inga bankkonton i Europa.

Vissa konsekvenser av de ålagda sanktionerna kan visa sig om det är nödvändigt att köpa eller uppdatera licensierad programvara när man utför lovande FoU.

Separata svårigheter kan orsakas av de nuvarande ukrainska myndigheternas politik, som syftar till att bryta produktionsbanden mellan ukrainska och ryska företag. Hittills har ukrainska partners förklarat att alla affärskontakter upprätthålls. Men det finns fakta om förseningar i mottagandet av medel när vi levererar våra produkter till ukrainska företag, vilket beror på antagandet i Ukraina av en lagstiftningsnorm som fastställer den maximala perioden (80 dagar) från det ögonblick som pengarna överförs till den ryska Federation tills varorna tas emot, vilket är i konflikt med produktionscykeln och gällande villkor betalning för färdiga produkter. Naturligtvis vidtar vi åtgärder för att minska Oroens beroende av fluktuationer i den politiska situationen i Ukraina. För att minska konsekvenserna av sanktioner och leveranser från Ukraina av produkter för rysk specialutrustning, skapar vi redan idag säkerhetslager och implementerar konsekvent importersättningsprogram för komponenter och element.

Hur kan införandet av sanktioner påverka utvecklingen av Koncernens tekniska omutrustningsprogram, för det är ingen hemlighet att de flesta verktygsmaskiner och utrustning köps utomlands?

För närvarande produceras det mesta av den utrustning som är avsedd för inköp under programmen för teknisk återutrustning av företag i EU-länderna och USA. Och införandet av ett förbud mot leverans av högteknologisk utrustning kommer säkerligen att leda till vissa svårigheter. Men enligt vår mening är de ganska överkomliga.

För det första är det mycket osannolikt att ett potentiellt förbud kommer att införas samtidigt för alla tillverkare inom alla branscher. Detta kommer att göra det möjligt för oss att omorganisera i tid och gradvis lösa problemen med att hitta alternativ till varor som är förbjudna att tillhandahålla. Detta arbete är förresten redan igång. Av intresse för oss är till exempel asiatiska länder som är redo att samarbeta med ryska konsumenter.

För det andra produceras det mesta av den importerade utrustningen av intresse för KRET i länderna i Europeiska unionen, vars marknader vi fortfarande har tillgång till. Generellt levereras tusentals delar av dyr utrustning i hela branschen per år. Förlusten av en sådan marknad kommer att vara mycket märkbar för europeiska företags ekonomi, vilket indirekt kan indikera en låg sannolikhet för ett fullständigt förbud mot alla typer av högteknologisk utrustning. Samtidigt väntar även idag tillverkare och leverantörer från Asien bara på det ögonblick då ryska företag och distributörer omorienteras till leverans av verktygsmaskiner och utrustning från Japan, Korea, Malaysia, Kina och andra länder vars produkter inte är sämre till europeiska motsvarigheter.

Slutligen utvecklas för närvarande olika importersättningsprogram aktivt vid Rostec State Corporation, inklusive organisationen av inhemsk produktion av metallbearbetning och annan produktionsutrustning.

Frågor om produktionsprogram

Hur stor är andelen av de viktigaste produktionslinjerna (radio-elektronisk utrustning ombord, system och medel för elektronisk krigföring, system och medel för statlig identifiering, löstagbara kontakter, mätutrustning) i koncernens intäktsstruktur 2013?

År 2013 är andelen ombord radio-elektronisk utrustning 55,8%, elektroniska krigföringssystem och medel - 29,1%, statliga identifieringssystem och medel - 7,2%, kontakter och kablar - 4,5%, mätutrustning - 3,5, XNUMX%.

Finns det planerade indikatorer på förhållandet mellan produktionsprogram som koncernen vill uppnå?

Del i intäkterna från de viktigaste produktionslinjerna 2014-2016 kommer i allmänhet att ligga kvar på 2013 års nivå. Koncernens planerade inkomster 2016 bör nå 146 miljarder rubel.

Hur stor är andelen civila produkter av koncernens intäkter 2013?

2013 var andelen civila produkter av intäkterna 23 %.

Vilka prioriterade försvarsprogram genomförs för närvarande av koncernen? Utförs FoU av företaget inom området för att skapa nya generationens elektroniska krigföringssystem som kommer att ersätta Krasukha-4, Mercury-BM, Vitebsk-systemen?

Oron deltar i genomförandet av verksamheten i "State Armaments Program for perioden 2011-2020" (SAP) och det federala målprogrammet "Utveckling av det militärindustriella komplexet i Ryska federationen för perioden 2011-2020" ( FTP).

Inom ramen för SAP utvecklar, tillverkar och servar den elektronisk krigföringsutrustning, statlig radaridentifiering och mätutrustning för olika ändamål.

Inom ramen för Federal Target Program - utveckling av industriell kritisk och grundläggande teknik som säkerställer skapandet av utrustning, samt utveckling och produktion av elektroniska komponentbasprodukter: elektriska kontakter och kabelprodukter.

För närvarande bedriver koncernen forskning och utveckling för att förbättra befintlig och utveckla ny elektronisk krigsföringsutrustning. I synnerhet för att ersätta Krasukha-4-systemet utvecklas ett mer kraftfullt, komplext och motståndskraftigt markkomplex.

Avancerade elektroniska krigföringssystem utvecklas också för att skydda flygplan. De kommer att ha förbättrade tekniska egenskaper jämfört med Vitebsk-komplexet, använda nya fysiska operationsprinciper och kunna avvärja attacker från nästan hela utbudet av luftförsvarssystem.

Har koncernen program för att skapa elektronisk krigsföringsutrustning för användning på obemannade luftfartygsplattformar?

Ja, Koncernen har inom ramen för statliga program utarbetat förslag angående utveckling av teknologier som säkerställer skapandet av obemannade flygfarkoster (UAV).

Nivån på tillgänglig rysk teknik för att skapa utrustning för UAV:er motsvarar i princip och inom området för elektronisk krigföringsutrustning överträffar den i många avseenden världsnivån. Samtidigt, för att säkerställa överensstämmelse med de ständigt ökande kraven för en effektiv lösning av elektroniska krigföringsuppgifter, är det nödvändigt att utveckla befintliga och skapa ny teknik för utveckling av elektronisk krigföringsutrustning för UAV.

Dessa är först och främst tekniker:
– Skapande av utrustning för högprecisionsbestämning av koordinaterna för radiosändande föremål.
- Skapande av kraftfull ultrabredbandstransceiver APAA;
– Skapande av optoelektronisk utrustning som använder radiofotonik.
– Utveckling av höghastighetsenheter för omvandling av mikrovågssignaler från analog till digital form och vice versa.
– skapande av en enhetlig digital bredbandsutrustning i liten storlek för elektronisk krigföring, etc.

Aktiviteter för utveckling av dessa teknologier låg till grund för Koncernens deltagande i projekt för att skapa elektronisk krigsföringsutrustning för UAV.

Ett sådant verksamhetsområde för oro som produktion av kontroll- och mätutrustning förblir alltid i skuggan av prestationerna från företag som specialiserat sig på utveckling av elektronisk krigföring och flygelektroniksystem. Vilka avancerade utvecklingar av KRET-kontroll- och mätutrustningsklustret skulle du notera och hur ser du på framtiden för detta område av koncernens verksamhet?

Innehavet av mätutrustning kommer att omorganiseras något inom en snar framtid. En del av företagen kommer att slås samman för att använda den befintliga produktionskapaciteten mer effektivt, medan Nizhny Novgorod NPO im. Frunze och NNIPI "Quartz", på grundval av vilken den huvudsakliga utvecklingen och produktionen av mätutrustning planeras.

Huvudtyperna av mätutrustning förblir traditionellt högfrekvens- och mikrovågssignalgeneratorer, spektrumanalysatorer, frekvens- och tidsstandarder, högprecisionsspännings- och strömkalibratorer, koaxial- och vågledarvägsparametrar, mätare för brusparametrar, dosimetrisk och strålningsövervakningsutrustning, automatiserad arbetsstationer för kontroll av rymdmätinstrument, trupper, utrustningen i entidssystemet och den integrerade synkroniseringen av SEV-automationsutrustningen.

Tillsammans med detta har produktionen av nya mätkomplex börjat, såsom automatiserade arbetsstationer för att kontrollera navigationsutrustningen för konsumenter av GLONASS satellitnavigeringssystem och automatiserade arbetsstationer för kontroll av medlet för att mäta parametrarna för fiberoptiska transmissionssystem.

Nya utvecklingar av IA-holdingföretagen täcker följande områden:
– Utveckling av teknik för att skapa mätutrustning för millimeter- och submillimetervåglängdsområden.
– Utveckling av högprecisionsmedel inom området tids-frekvensmätningar (kvantfrekvensstandarder för en ny generation) för metrologiskt stöd för GLONASS-systemet.
– Skapande av medel för metrologiskt stöd för radarkomplex, radiokommunikation och radionavigeringssystem.
– utveckling av ett enhetligt automatiserat komplex för metrologiskt underhåll av rymdstyrkornas vapen och motsvarande system i Roscosmos med ökad metrologisk autonomi.

Dessutom, för att till fullo tillfredsställa företagen i Concern och Rostec State Corporation som helhet, med avancerad mätutrustning baserad på Nizhny Novgorod NPO uppkallad efter. Frunze, 2014, började produktionen av högfrekventa signalgeneratorer och spektrumanalysatorer, organiserade tillsammans med det ledande västtyska instrumenttillverkningsföretaget Rohde & Schwarz (Rode Schwarz). Och inom en snar framtid är det planerat att organisera en liknande produktion av effektmätare och signalanalysatorer.

Hur ser du på de framtida riktningarna för utveckling och produktion av det statliga identifieringssystemet?

Det statliga identifieringssystemet nu och i framtiden förblir huvudsystemet som säkerställer skyddet av våra trupper från felaktig användning av dem armar med sina trupper.

Utvecklingen av det statliga identifieringssystemet är nära kopplat till utvecklingen av de viktigaste vapensystemen och ledningssystemen och måste ta hänsyn till och svara på två utmaningar. För det första att öka de befintliga kraven på de tillhandahållna objektens tillförlitlighet för identifiering. För det andra, uppkomsten av nya krav, inklusive behovet av att säkerställa identifieringen av vapensystem av en fundamentalt ny typ (till exempel stridsrobotsystem).

När det gäller anvisningarna för att förbättra serieproduktionen av statliga identifieringsmedel, här kommer huvuduppmärksamheten att ägnas åt att förbättra tillverkningsbarheten, utrustningens tillförlitlighet och minska dess kostnader.

Ekonomiska, personal- och företagsstrukturfrågor

Berätta om koncernens planer på att byta till en divisionsstruktur. Vilka splittringar kommer att skapas och vad kommer det att ge organisatoriskt?

Som en del av vår strategi har en modell för en integrerad leverantör av flygelektronik för olika utrustningar definierats. Detta förutbestämde målstrukturen för Koncernen. Vi skapar inte så kallade underinnehav genom att överföra andelar av företag dit (därmed begränsar företagets utvecklingshorisonter), utan vi bildar en affärsenhet som ansvarar för ett specifikt kundmarknadssegment (civilflyg, militärflyg, land och sjö). utrustning, elektronisk krigföringsutrustning). Detta gjorde det möjligt för våra företag (designbyråer, fabriker) att mer effektivt laddas med beställningar inom flera marknadsområden och att specialisera dem på specialiserad teknik. Detta gjorde det möjligt för våra tillgångar att diversifiera order inom deras tekniska profil och maximera användningen av produktionskapacitet.

Holdingbolagets struktur har förblivit, som tidigare, vertikalt integrerad, det vill säga alla företag är direkt underordnade Koncernen. Samtidigt samarbetar organisationer med ansvar för kundsegment med fabriker och designbyråer inom ramen för industriellt samarbete som samordnas av Koncernen.

I samband med införandet av västerländska sanktioner och den allmänna försämringen av den ekonomiska situationen, håller KRET:s planer på en börsnotering inom en snar framtid fortfarande sanna?

Låt oss bara säga att vi implementerar alla nödvändiga företags-, produktions- och andra standarder för att vara redo för en börsnotering, men beslutet att gå in på börsen kommer att tas av vår aktieägare (Rostec Group of Companies) senare.

Vad är den genomsnittliga lönen vid koncernens företag? Finns det konkurrens inom Koncernen mellan företag om den bästa personalen?

Medellönen 2013 uppgick till 28,8 tusen rubel. Det är 5 % högre än vårt mål och 12 % högre än 2012. Att höja de anställdas löner är en prioriterad uppgift för Koncernen, eftersom det är det enda sättet vi kan förbli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, och kvalifikationerna hos de inblandade specialisterna, och därmed nivån på den tillverkade utrustningen, är direkt beroende av detta. Naturligtvis finns det konkurrens om den bästa personalen i närbelägna företag. Och detta är bra, eftersom det tvingar ledningen att skapa moderna och bekväma arbetsförhållanden, erbjuda konkurrenskraftiga löner, och detta leder naturligtvis till en ökning av företagets effektivitet.

Vad är medelåldern för Koncernens anställda? Vilka ansträngningar gör koncernen för att utbilda, attrahera och behålla unga yrkesverksamma?

I dag är medelåldern för KRET-anställda 48 år. För att behålla ung personal genomför vi ständigt olika sociala, motiverande och utbildningsprogram. Bland dem, såsom övergången till automatiserade och automatiska tekniska processer i produktion och design, skapandet av vetenskapliga och tekniska allianser med universitet för att utbyta kunskap och erfarenhet, genomförande av gemensam forskning av grundläggande och tillämpad karaktär, utveckling av nya produkter, teknologier etc. Dessutom tillhandahåller företag olika typer av social trygghet, bidrag, förmåner. För detta avsätter koncernen från 5 till 10 % av företagens nettovinst.

Militärtekniskt samarbete

Hur stor är exportens andel av koncernens intäktsstruktur 2013?

Andel direktexport av 2013 års intäkter var cirka 3 %. Dessutom, inom ramen för samarbetet om militärtekniskt samarbete, levererade Koncernen produkter värda nästan 13 miljarder rubel. (370 miljoner USD) Under första halvåret 2014 etablerade Koncernen företagskontroll över Aerospace Equipment Corporation JSC och inkluderade den i kontrollslingan. Det är den största exportören av flygelektronik (inklusive radarsystem). På grund av detta kommer volymen direktexport av militära produkter från oro under 2014 och efterföljande år att vara cirka 150 - 200 miljoner dollar.

Arbetas det med att skapa exportversioner av Krasukha-4, Rtut-BM, Vitebsk elektroniska krigföringssystem? Hur bedömer du utsikterna för export av dessa produkter?

Oron är intresserad av utvecklingen av militär-tekniskt samarbete med främmande länder, därför pågår arbetet med att skapa exportversioner av elektroniska krigföringssystem. När det gäller markutrustning har ett exportpass och ett reklampass för Rtut-BM-komplexet utvecklats idag. En överklagan har lämnats in till Federal Service for Military-Technical Cooperation. När det gäller Krasukha-4-komplexet har arbetet med att bilda ett paket med tillstånd ännu inte slutförts.

Vi tror att Krasukha-4 och Rtut-BM har en hög exportpotential. Komplexa "Mercury-BM" kan framgångsrikt utföra uppgifter i militära konflikter av vilken intensitet som helst. Krasukha-4-komplexets förmåga gör det möjligt att avvärja hot från nästan alla elektroniska system ombord på flygplan från den attackerande sidan.

Exportversionen av flygkomplexet Vitebsk är det elektroniska krigföringskomplexet President-S. Det kan skydda från förstörelse alla flygplan som attackeras av missiler från moderna man-portabla luftförsvarssystem. Bekymrets utställning på den internationella utställningen av helikopterindustrin HeliRussia-2014 innehöll en laseroptoelektronisk undertryckningsstation i President-S-komplexet, som ger individuellt skydd för Mi-28N Night Hunter-attackhelikoptern från styrda missiler med infraröda referenshuvuden. Enligt vår mening är "President-S" också en mycket lovande modell för export till utländska kunder.

Kan du nämna potentiella utländska kunder för EW-system av din design?

Varje främmande stat för vilken det inte finns några restriktioner för leverans av militära produkter från Ryska federationen kan vara en potentiell kund av elektroniska krigföringssystem och medel. Men vi räknar först och främst med att vi får beställningar från våra traditionella partners - Vitryssland, Indien, Kina, Vietnam, Malaysia, Tjeckien, Indonesien och Egypten.

Tidigare i en intervju lovade du att volymen av exportleveranser av koncernen inom ramen för militär-tekniskt samarbete skulle växa med 20-30% per år för att nå exportvolymer på 1,6-1,7 miljarder rubel till 2017. Genom vilka program eller produktionslinjer planerar du att säkerställa sådan tillväxt?

Grunden för att säkerställa denna tillväxt kommer att vara implementeringen av utvecklingsstrategin för JSC "Concern Radioelectronic Technologies" för perioden fram till 2020, som är godkänd av State Corporation "Rostec". Koncernens företag levererade militära produkter till Vitryssland, Vietnam, Egypten, Indien, Indonesien, Italien, Kina, Malaysia och Tjeckien. Oron omfattar 2 företag som, i enlighet med det fastställda förfarandet, har erhållit rätt till utrikeshandelsverksamhet för leverans av militära produkter - OAO NPO Kvant och OAO Aerospace Equipment Corporation.

För närvarande arbetar koncernens företag, tillsammans med OJSC Rosoboronexport, med leverans av reservdelar, reparation och modernisering av militära dubbla och civila produkter i Algeriet, Vitryssland, Vietnam, Egypten, Indien, Indonesien, Italien, Kina , Kuwait, Malaysia, Tjeckien, och även en bedömning görs av utsikterna för att främja ett integrerat system för eftermarknadsservice och modernisering av tidigare levererad utrustning av rysk (sovjetisk) produktion.

Tillsammans med JSC Rosoboronexport utarbetas villkoren för leverans av statlig identifieringsutrustning till Algeriet.

Koncernen medverkar samtidigt till att erhålla en självständig rätt att bedriva utrikeshandelsverksamhet i förhållande till leverans av militära produkter och nödvändiga kontakter utarbetas för självständigt inträde på utländska marknader.

Som en del av det stegvisa genomförandet av utvecklingsstrategin kommer en konkurrenskraftig nivå av system och komplex av radio-elektronisk utrustning ombord att uppnås, i jämförelse med världsanaloger kommer en övergång att göras från leverans av enskilda system till leverans. av integrerade militära radioelektroniska system till världsmarknaden, en avancerad vetenskaplig och teknisk reserv för att skapa prover, utan motstycke i världen.

Nyligen, i Kina, undertecknade UAC och det kinesiska företaget COMAS ett samarbetsavtal om programmet för långdistanspassagerarflygplan. Planerar KRET att delta i detta ambitiösa program?

KRET är medveten om att United Aircraft Corporation OJSC undertecknade det kinesiska företaget COMAC av ett samarbetsavtal under programmet för ett lovande långdistansflygplan med bred kropp för passagerare.

Det nya programmet bör bli ett av de största projekten för internationellt samarbete inom flygplanstillverkning och högteknologi i båda länderna, och vi kan inte hålla oss borta från det.

Med hänsyn till det faktum att parterna inom en snar framtid kommer att påbörja en mer detaljerad studie av detta projekt, är KRET, med hänsyn till dess detaljer, redo att delta i genomförandet av programmet för en lovande passagerare med bred kropp lång- räckviddsflygplan redan vid fastställandet av förfarandet för utveckling av de viktigaste flygplanssystemen.
Originalkälla:
http://bmpd.livejournal.com/888168.html
9 kommentarer
Ad

Prenumerera på vår Telegram-kanal, regelbundet ytterligare information om specialoperationen i Ukraina, en stor mängd information, videor, något som inte faller på webbplatsen: https://t.me/topwar_official

informationen
Kära läsare, för att kunna lämna kommentarer på en publikation måste du inloggning.
 1. johnsnz
  johnsnz 18 juni 2014 14:37
  +4
  En betydande aktör på radioelektronikmarknaden. Bra gjort! De står inte stilla, de utvecklas. En gång läste jag mycket om deras utveckling av stridslasrar vad
 2. Lyubimov
  Lyubimov 18 juni 2014 15:01
  +4
  Intervjun lämnar ett extremt positivt intryck, prognoserna är imponerande, prestationerna är glädjande och inget mer. Men visst är det lite tråkigt att det mesta av utrustningen köps utomlands, och att även om sanktioner införs mot europeiska leverantörer så kan man köpa utrustning i asiatiska länder, men importsubstitutionsprogram är det sista som nämns. På något sätt är accenterna felaktigt placerade, ja, det här är min åsikt, naturligtvis, jag kanske inte förstår något om den nuvarande situationen (det behövs trots allt enorma högteknologiska industrier för produktion av megautrustning), men det är sin egen!
 3. Tänkte jätte
  Tänkte jätte 18 juni 2014 15:24
  +4
  Planerna är stora, och det som disponerar är verkligt. Vi önskar dem ett ovillkorligt uppfyllelse så att vår försvarsindustri har sin egen elektroniska fyllning i nivå med de bästa världsstandarderna.
 4. cerbuk6155
  cerbuk6155 18 juni 2014 15:38
  +3
  All mjukvaruutrustning kan köpas i väst både förr och nu. Till exempel vet jag om en mycket dyr programmeringsmaskin som används i militär produktion, och som förbjöds av USA för försäljning till RYSSLAND, vi köpte i Tyskland genom ett holländskt företag och levererade, installerade och Holland utbildade våra arbetare att arbeta med det i Nederländerna. Och i VÄRLDEN finns det bara några dussin sådana maskiner. Så pengar kan köpa allt i väst trots förbuden. soldat
  1. johnsnz
   johnsnz 18 juni 2014 15:52
   +2
   Och för alltid vara beroende av dem?
  2. Apasus
   Apasus 18 juni 2014 19:43
   0
   Citat från: cerbuk6155
   All mjukvaruutrustning kan köpas i väst både förr och nu. Till exempel vet jag om en mycket dyr programmeringsmaskin som används i militär produktion, och som förbjöds av USA för försäljning till RYSSLAND, vi köpte i Tyskland genom ett holländskt företag och levererade, installerade och Holland utbildade våra arbetare att arbeta med det i Nederländerna. Och i VÄRLDEN finns det bara några dussin sådana maskiner. Så pengar kan köpa allt i väst trots förbuden. soldat

   Kanske ligger problemet inte i maskinerna, du kan bara köpa dem.Problemet är att för driften av en sådan teknik vässad för västerländsk teknologi, behövs västerländska delar, reparation och underhåll samt förbrukningsvaror.
   Inom elektronikbranschen är vi fortfarande beroende av väst och hur!
 5. elektronik
  elektronik 18 juni 2014 15:50
  +4
  "Den genomsnittliga lönen 2013 uppgick till 28,8 tusen rubel." detta är naturligtvis överdrivet, men när det gäller utrustningen kan jag säga att på vissa företag (där jag till exempel arbetar) är utrustningen gammal, och om sanktioner även utdöms mot leveransen är det inte känt när den kommer att uppdateras.
  1. Mama_Cholli
   Mama_Cholli 18 juni 2014 16:31
   +1
   Det verkar vara ett plus, men jag förstår att det inte finns något att plussa på. Tyvärr pågår förödelse inom många områden av försvarsindustrin. Tyvärr är nyckelordet.
 6. Asket
  Asket 18 juni 2014 17:04
  +1
  I dag är medelåldern för KRET-anställda 48 år.


  Han säger det rätt, jag jobbar själv i en av avdelningarna på detta innehav och är på militär pension. Vi har ett nära samarbete med Moskvas institut för fysik och teknik och Moskva luftfartsinstitut, men unga människor kommer, bara ett fåtal finns kvar , eftersom lönen är huvudsakligen 25-30 tyr, även om det finns förmånliga bostadsprogram gå till fler "brödplatser" ...