Personuppgiftsskyddspolicy

Denna integritetspolicy för personuppgifter (hädanefter kallad integritetspolicyn) gäller all information som onlineresursen "Military Review", som finns på domännamnet topwar.ru, kan ta emot om användaren när han använder webbplatsen, dess program och produkter.

1. DEFINITION AV VILLKOR

1.1 Följande termer används i denna integritetspolicy:

1.1.1. "Webbplatsadministration (hädanefter kallad Webbplatsadministrationen)" - behöriga anställda att hantera webbplatsen, som agerar på uppdrag av VO-media LLC, som organiserar och (eller) utför behandlingen av personuppgifter och även bestämmer syftet med behandling av personuppgifter, sammansättning av personuppgifter, föremål för behandling, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

1.1.2. "Personuppgifter" - all information som rör en direkt eller indirekt identifierad eller identifierbar fysisk person (föremål för personuppgifter).

1.1.3. "Behandling av personuppgifter" - varje åtgärd (operation) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med eller utan användning av automatiseringsverktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring) , utvinning, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.

1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett obligatoriskt krav för Operatören eller annan person som har fått tillgång till personuppgifter för att förhindra att de sprids utan samtycke från föremålet för personuppgifter eller annan juridisk grund.

1.1.5. "Webbplatsanvändare vidare (Användare)" - en person som har tillgång till Webbplatsen via Internet.

1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-adress» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Användarens användning av resursen innebär godkännande av denna integritetspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.

2.2. I händelse av oenighet med villkoren i integritetspolicyn måste användaren sluta använda webbplatsen.

2.3.Denna sekretesspolicy gäller endast för webbplatsen https://topwar.ru, som inte kontrollerar och inte ansvarar för tredje parts webbplatser, till vilka Användaren kan följa länkarna som finns på webbplatsen.

2.4. Webbplatsadministrationen verifierar inte riktigheten av personuppgifter som tillhandahålls av webbplatsanvändaren.

3. ÄMNET FÖR SEKRETESSPOLICY

 3.1. Denna integritetspolicy fastställer webbplatsadministrationens skyldigheter för icke-avslöjande och tillhandahållande av en regim för att skydda sekretessen för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av webbplatsadministrationen under registreringen.

3.2. Personuppgifter som godkänts för behandling enligt denna integritetspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i registreringsformuläret på webbplatsen och innehåller följande information:

3.2.1. E-postadress (e-post).

3.3. Webbplatsen skyddar data som automatiskt överförs under visning av reklamblock och vid besök på sidor där systemets statistiska skript ("pixel") är installerat:

  • IP-adress;
  • information från kakor;
  • information om webbläsaren;
  • åtkomsttid;
  • sidans adress;
  • referrer (adress till föregående sida).

3.3.1. Webbplatsen samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem, för att kontrollera lagligheten av finansiella betalningar.

3.4. All annan personlig information som inte specificeras ovan är föremål för säker lagring och icke-distribution, förutom vad som anges i paragraferna. 5.2. och 5.3. i denna integritetspolicy.

4. SYFTE MED ATT INSAMLA ANVÄNDARENS PERSONLIGA INFORMATION

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать in целях:

4.1.1. Ge användaren tillgång till de personliga resurserna på webbplatsen.

4.1.2. Upprätta feedback med användaren, inklusive att skicka meddelanden, förfrågningar om användningen av webbplatsen, bearbeta förfrågningar och ansökningar från användaren.

4.1.4. Bestämma användarens plats för att säkerställa säkerheten, förhindra bedrägeri.

4.1.5. Bekräftelser av riktigheten och fullständigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användaren.

4.1.6. Skapa ett konto för att göra inköp, om Användaren har samtyckt till att skapa ett konto.

4.1.7. Meddela webbplatsanvändaren om statusen för beställningen.

4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской och технической поддержки при возникновении проблем связанных с испль

5. METODER OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONINFORMATION

5.1. Behandlingen av användarens personuppgifter utförs utan någon tidsgräns, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem som använder automatiseringsverktyg eller utan att använda sådana verktyg.

5.2. Användarens personuppgifter kan endast överföras till de auktoriserade organen för statsmakten i Ryska federationen på grund och på det sätt som fastställs i Ryska federationens lagstiftning.

5.3. Försök att göra eller om de har gjort en del av den danska administratören kan göra det lättare att skriva ut om du vill eller om det är ett år.

5.5. Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar från tredje part.

6. PARTERNAS SKYLDIGHETER

6.1. Användaren är skyldig att:

6.1.1. Ge information om personuppgifter som är nödvändiga för att använda webbplatsen.

6.1.2. Övervaka, tillkännage tillhörande industrimyndigheter för speciella donationer i ett stort antal inhemska indirekta företag.

6.2. Webbplatsadministrationen är skyldig att:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Säkerställa lagring av konfidentiell information i hemlighet, avslöja inte utan föregående skriftligt tillstånd från användaren, och sälj inte, utbyta, publicera eller avslöja på andra möjliga sätt de överförda personuppgifterna för användaren, med undantag för cl . 5.2. och 5.3. i denna sekretesspolicy.

6.2.3. Ta försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten för användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i befintliga affärstransaktioner.

6.2.4. Blockera personuppgifter relaterade till den relevanta användaren från det ögonblick som användaren eller hans juridiska ombud eller det auktoriserade organet för skydd av personuppgifternas rättigheter ansöker eller begär för verifieringsperioden i händelse av avslöjande av felaktiga personuppgifter eller olagliga handlingar.

7. ANSVAR FÖR PARTERNA

7.1. Webbplatsadministrationen, som inte har fullgjort sina skyldigheter, är ansvarig för förluster som uppstår för användaren i samband med olaglig användning av personuppgifter, i enlighet med Ryska federationens lagstiftning, med undantag för fall som anges i kl. 5.2., 5.3. och 7.2. i denna sekretesspolicy.

7.2. I händelse av förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:

7.2.1. Стала публичным достоянием till её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны to mомента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. Det avslöjades med användarens samtycke.

8. TVISTLÖSNING

8.1. Innan man går till domstol med ett krav på tvister som härrör från förhållandet mellan Webbplatsanvändaren och Webbplatsadministrationen är det obligatoriskt att lämna in ett krav (ett skriftligt förslag till en frivillig lösning av tvisten).

8.2. Mottagaren av fordran, inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av fordran, underrättar käranden skriftligen om resultatet av behandlingen av fordran.

8.3. Om en överenskommelse inte uppnås kommer tvisten att hänskjutas till den rättsliga myndigheten i enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen.

8.4. Den nuvarande lagstiftningen i Ryska federationen gäller denna sekretesspolicy och förhållandet mellan användaren och webbplatsadministrationen.

9. TILLÄGGSVILLKOR

9.1. Webbplatsadministrationen har rätt att ändra denna sekretesspolicy utan samtycke från användaren.

9.2. Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbplatsen, om inte annat anges i den nya utgåvan av sekretesspolicyn.

9.3. Alla förslag eller frågor om denna integritetspolicy bör riktas till [e-postskyddad].